گزارش فعالیت‌های انجمن ۲۰ام در نیمسال اول با معرفی اعضا

336
گزارش فعالیت‌های انجمن ۲۰ام در نیمسال اول با معرفی اعضا #انجمن_علمی#دانشگاه_یزد #مهندسی_صنایع#گزارش_تصویری #گزارش_عملکرد#ارزش_آفرینی __________
pixel