فیلم | خنجر آمریکایی

709

چگونه آمریکایی های در هنگام نیاز به همپیمانان خود خیانت می کنند و پیش بینی این مهم توسط دبیرکل نُجَباء در سال گذشته...