شب اول ماه رمضان با چنین بنده که داری به مدارا صبر کن... حاج حیدر خمسه 1398

191

هیئت احرار الحسین ع شب اول ماه رمضان با چنین بنده که داری به مدارا صبر کن...