ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺎﻋﺮ ﺷﺎﻳﺐ ﻳﺮﻓﻊ ﻋﮕﺎﻟﻪ ﻭﻳﺨﺎﻃﺐ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺑﻘﺼﻴﺪﺓ ﻣﺆﺛﺮﺓ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ السلام

266
ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺎﻋﺮ ﺷﺎﻳﺐ ﻳﺮﻓﻊ ﻋﮕﺎﻟﻪ ﻭﻳﺨﺎﻃﺐ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺑﻘﺼﻴﺪﺓ ﻣﺆﺛﺮﺓ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ السلام #ابیات_جدا_مبکیه
telagram/ahaziej 17 دنبال کننده
گیلدا
%61
کارگردان: کیوان علیمحمدی - امید بنکدار مدت زمان: یک ساعت و 23 دقیقه
گیلدا
pixel