شهید مصطفی ردانی پور: هدف ما اسلام است ما خاک نمی خواهیم

311
شهید مصطفی ردانی پور: هدف ما تجاوز نیست ما خاک نمی خواهیم . ما اسلام را می خواهیم زنده کنیم، ما وظیف ی مان را می خواهیم انجام دهیم
pixel