شکارچی موشی - مدیر دوبلاژ یاسررزاقی-ناظر کیفی دوبلاژ محمدطهان-قسمت 12

48

گوینده نقش گینکو: محمد طهان محصول ژاپن گوینده نقش نويی :نفیسه شکوهی پسر: الهام شالی فیلم 18+