فیزیک (پایه تا کنکور) ، مبحث: ویژگی های فیزیکی مواد ،استاد گندمی

257
فیزیک (پایه تا کنکور) ، مبحث: ویژگی های فیزیکی مواد ،استاد گندمی
Workshop.bonyad 246 دنبال کننده
pixel