5 دقیقه فیزیک با گلزاری - انواع دماسنج ها

32
مروری بر انواع دماسنج های نام برده شده در فیزیک دهم در 5 دقیقه توسط محمد گلزاری - www.poopakedu.ir
pixel