پشت صحنه برنامه باهمستان - بخش گروه های مردمی

235

آقای صحرایی مسئول طرح رایانه برای همه بودند که کامپیوتر های دست دوم خانگی و اداری رو جمع آوری میکردند و ارتقاع میدادند و میفرستادند برای مناطق و مدارس محروم ... تو این ویدیو شماره تماس برای این کار رو اعلام کردند .