اولین حضور دکتر سرکشیک زاده در برنامه گزینه 4 شبکه 4

327

اولین حضور دکتر سرکشیک زاده در برنامه گزینه 4 شبکه 4 استقبال زیاد داوطلبان و قدردانی شدید عوامل و مجری از دکتر سرکشیک زاده را به دنبال داشت