زباله های کنار جاده چالوس فاجعه بود!

384

خواهش می کنم این ویدیو رو به دقت نگاه کنین. عمق فاجعه! تمام جاده پر شده بود از آشغال و بطری و ... به نظرتون توریست بیاد چه فکری راجع به فرهنگمون می کنه؟ اگر هم نیاد چه بر سر سرزمینمون داریم میاریم؟ واقعا شرم آور بود ولی همونیکه آخر فیلم گفتم.

مسترتیستر
مسترتیستر 474 دنبال کننده