مسائل بانکی بدون ربا را باید حوزه علمیه پاسخ دهد

423

امروز مسائل تازه ای در زمینه پول و بانکداری وجود دارد، کی باید این ها را انجام بدهد؟. فقه متکلف این چیزهاست _ ✊️نهضت مردمی ممانعت ازجنگ باخدا