شورولت کوروت تمام الکتریکی Electric Corvette

1,533