کمال گرایی (کامل گرایی)

530

کمال گرایی یا به قول بعضی از دوستان، کامل گرایی چیز خوبی نیست. اما چرا؟ چرا یک فرد کمال گرا در رسیدن به موفقیت های بزرگ دچار مشکل می شود؟ (برخلاف تصور) خودتان نگاه کنید آرین سلیمانی - مربی برندسازی شخصی