دشت ریواس زیبد شبکه خبر 12 اردیبهشت 98

77

https://fa.wikipedia.org/wiki/ دشت ریواس زیبد زیبد بزرگترین دشت ریواس خراسان رضوی به غارت می رود؛مسئولان: مجوزی صادر نکرده ایم بزرگترین دشت محصول ریواس در استان خراسان رضوی در معرض غارت است.

حماسه 12 رخ
حماسه 12 رخ 1 دنبال کننده