100ثانیه اخبار از دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه هفته سوم تیر ماه 98 شماره 39

100

100ثانیه اخبار از دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه هفته سوم تیر ماه 98 شماره 39/ روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه/گوینده خبر: سید مرتضی موسوی/تدوین:روح الله دلیر