آزمایشگاه دینامیک مدارهای عصبی قشر مغز

953

این آزمایشگاه توسط جناب آقای دکتر میر شهرام صفری در مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری تاسیس شده است. این آزمایشگاه عضو شبکه آزمایشگاههای راهبردی کشور بوده و زمینه کاری آن بیشتر بر حیطه علوم اعصاب شناختی و به طور ویژه بر پردازشهای حسی مغز متمرکز است.