مصاحبه آقای هاشم نیا مدیر عامل انجمن حمایت اهواز

63

گزارش شماره 2)جشن نسیم مهر انجمن حمایت زندانیان اهواز-خرداد96 در سالن فجر اهواز برگدذار شد. هدف از این جشن جلب کمکها برای حمایت از خانواده های بی بضاعت و در معرض آسیب زندانیان بوده است که با استقبال خوب خیرین مواجه شد