داستان پرتکرار ترک تحصیل دختران

100

بیش از ۱۵۰ هزاردختر در سال جاری در مقطع متوسطه دوم مدرسه را ترک کردند.