صحبت های مسئول ستاد جوانان میرحسین

227

مستند "الف الف پاریس" روایتی است از حمزه غالبی مسئول شاخه جوانان و دانشجویی ستاد میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 cmmt.ir/p/fcae