آشنایی با مفاهیم مدیریت سرمایه با علی نورانی -قسمت اول

279
بخش اول: مقدمه / مثالی از رعایت نکردن مدیریت سرمایه / معرفی جدول ریسک و جبران / تعریف حد سود و حد ضرر / آزمون سکه
pixel