جشن نسیم مهر انجمن حمایت زندانیان اهواز-خرداد1396

84

جشن نسیم مهر انجمن حمایت زندانیان اهواز-خرداد97 در سالن فجر اهواز برگذار شد. هدف از این جشن جلب کمکها برای حمایت از خانواده های بی بضاعت و در معرض آسیب زندانیان بوده است که با استقبال خوب خیرین و حضور مقامات قضائی و اجرائی استان مواجه شد.