سی تی آنژیوگرافی چیست

889
در گذشته، جهت ارزیابی غیر مستقیم وجود یا عدم وجود انسداد در شریان های کرونری از روشهای عملکردی و غیر تهاجمی قلب مانند آزمایش تردمیل و مطالعات هسته ای استفاده می شد. تنها راه مشاهده مستقیم شریان های کرونری استفاده از کاتتر گذاری قلبی و آنژیوگرافی کرونری بود. هم اکنون نسل جدیدی از دستگاه های تصویر برداری سی تی اسکن وجود دارند که توانایی انجام آنژیو قلبی را دارند در حال حاضر با به کار گرفتن مقدار اندکی از دارویی که ضربان قلب را به کمتر از 64 می رساند می توان از شریان های کرونری تصاویر سی تی اسکن بدست آورد.
pixel