امیرغفاری: گسترش فعالیت های ICT باید در دستور کار سازمان ها قرار گیرد

59