تشريح اقدامات انجام شده در هفته مشاغل

350

مديركل امور تربيتي و مشاوره با حضور در استوديو الفبا در خصوص هفته مشاغل و اقدامات انجام شده از سوي وزارت آموزش وپرورش در اين هفته گزارش داد.