ما با اهل سنت دشمن نیستیم،حتی وهابیت...

436

ما از اهل سنت دعوت میکنیم ما با آنها هفته وحدت داریم ما دست دوستی به آنها دراز کردیم آنها دست دوستی به ما دراز کردند حتی وهابیت را هم دو شاخه می کنیم:شاخه تکفیری و شاخه غیر تکفیری ما با شاخه غیر تکفیریش حاضریم بنشینیم ، بحث کنیم با اونها هم دعوایی نداریم بحث منطقی داریم.