قسمت 6 ؛ مستند « حجاب و آزادی » ، شبکه جهانی جام جم

189

4956- مستند"حجاب و آزادی"که به کنترل فرهنگی کودکان ونوجوانان میپردازد.گزیده ای ازمستندهای: حضرت محمد (ص) میراث یک پیامبر،حجاب در فرانسه،زنان دراسلام،اعترافات یک معتاد به خرید،آخرین شاه،حریم ریحانه،بهشت ازآن من است ومصاحبه باخانم ها صالحه اردیم،پریسا وفایی، امینه خبدانی، مکنون، آناستازیا بژووا، نزیه صالح، نسیمه باباجی، فیاض وآقایان خاخام موشه آریل فریدمن، کشیش گریگور نرسیسیانس، محمدعلی جمعه