فیلم آخرین وضعیت سکونت مردم سیل زده لرستان

237

فیلم آخرین وضعیت زندگی و سکونت مردم سیل زده معمولان پس از گذشت هفته ها و روزهای متوالی