نیکوکاری به رنگ اشتغال توانیابان

1,115
گزارشی بسیار احساسی و دیدنی از مرکز خیریه رعد الغدیر . فرصت دیدن این ویدئو را از دست ندهید . کنون با که گویم که من کیستم ... توانیابم و نا توان نیستم اگر پا ندارم همین فخر بس... که زانو نخواهم زدن پیش کس با تشکر از مجید علمی ... خبرنگار واحد مرکزی خبر فروردین 1395
pixel