نظر ضد انقلاب و مخالفان درباره دارایی های رهبر معظم انقلاب

770

قابل توجه لیبرال ها و مرفهین بی درد که با جیبای پر و خونه و ماشین های اعیونی میخوان بر مردم مستضعف حکومت کنن!!