اشرف غنی و مترجم شفاهی اش

3,578
در این ویدیو اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، از مترجم شفاهی فارسی به انگلیسی اش دو ایراد می گیرد که در سایت آی ترنسلیت به تحلیل آنها پرداخته ایم.
pixel