کوبش شمع مایل

471
استفاده از شمعهای بتنی پیش تنیده سانتریفیوژ بنیان گستر اروند به صورت مایل در احداث اسکله
pixel