خودروی پرنده ساخت شرکت Lilium Aviation

249

خودروی پرنده ساخت شرکت Lilium Aviation قادر است با سرعت سیصد کیلومتر بر ساعت پرواز کند.