مفهوم موتور (پایه آمادگی گروه کم توان ذهنی)

37
37 بازدید
اشتراک گذاری
مفهوم موتور یکی از مفاهیم پایه آمادگی، تهیه شده توسط معلمان مدارس تحت پوشش اداره آموزش و پرورش استثنایی استان یزد
pixel