خشونت های عجیب و غریب په په در رئال!

1,593
په په، مدافع پرتغالی که سال ها در رئال توپ می زد، خشونت های عجیب و غریب بعضا خطرناکی داشت که در این ویدئو نگاهی داریم به آن ها.
pixel