چرخه ای که هر چقدر هم، یارانه ها فزونی یابد، فقر و نابرابری ریشکن نمی شود

67

در این ویدیو، با چرخه اقتصادی ایران مواجه میشوید. چرخه ای که هر چقدر هم، یارانه ها فزونی یابد، فقر و نابرابری ریشکن نمی شود (و افزایش می یابد).... پس از شناخت شکل اقتصاد، تصمیم گیری های بهتری خواهد داشت... #یاسین_هدایتی_فر

pixel