چابکی اضافه کاری یا تندتر کار کردن نیست!

211
ویدیو بسیار کوتاه در مورد تلقی برخی افراد از مفهوم اجایل که چابکی را مترادف با بیشتر کار کردن میدانند
mahyarevafa 61 دنبال کننده
pixel