جلسه سوم هوش مصنوعی

69
انواع مسائل و فرموله کردن مسائل ، معرفی الگوریتم های جستجو
pixel