معرفی سررسید وزیری توسط مجتبی محبوبی از مجموعه بهار گیفت

53

سررسید وزیری و انواع آن را در این ویدیو جذاب مجتبی محبوبی از مجموعه بهار گفیت برای شما معرفی خواهد کرد و از مزایا و انواع چاپ روی سالنامه اختصاصی وزیری با شما صحبت خواهد کرد . https://www.bahargift.com/%d8%b3%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af/