به پای پرچم سرخت چه سرها که نیفتادن

459

به پای پرچم سرخت چه سر ها که نیوفتادن فقط اون بنده هایی که به پات افتادن آزادن سیاه شد رنگ پرچم الا یا اهل العالم خدا گرفته ماتم محرم شد محرم آقا جانم یاد جسم بی کفنت ای وای ای وای یاد زخمای بدنت ای وای ای وای یاد رد پا رو تنت ای وای ای وای با سنگ میزدنت ای وای ای وای