گفتار 72 ” دنیا را ، دنیای حقیقی را “

126
سرمایه معنا و عمل باطنی ساخته نه عمل ظاهری. قصه ای از دعا وطرحی از داستان مثنوی
pixel