مباحث ویژه 2 - جلسه 8 ( شبکه های بازگشتی RNN)

2,562
در این جلسه مباحث مربوط به شبکه های بازگشتی RNN، Forward propagation و backpropagation در یک RNN ساده. معرفی مدل زیانی و نحوه ایجاد یک جمله جدید با این شبکه ها بیان شد.
pixel