آیا درویش بودن و رفتن به تکیه شیخها جایز هست؟

201
pixel