صفحه داشبورد در سامانه پایش

63
نحوه کار کردن با ویجت های صفحه اول سامانه پایش برنامه عملیاتی
pixel