ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

backup در لینوکس

2
backup گرفتن در لینوکس
3 ماه پیش
# redhat
# Ubuntu
pixel