پشت صحنه هایی از مرکز تحقیق و توسعه شیدکده کرج

74

با تیم کوچک جوان و پرانرژی شید در دفتر تحقیق و توسعه شیدکده واقع در کرج آشنا بشید