ریاضی نهم: فصل ۵ صفحه ٨٠ ( درجه چند جمله ای ها و نزولی کردن)

340
بیان تعریف درجه چندجمله ای و ارائه مثال، نزولی مرتب کردن و ساده کردن عبارات جبری
pixel