نظر دانش پذیران دوره آموزش مهارت های کوچینگ علی مس چی (حامین)

120

نظر سرکار خانم زهرا دوست محمدی دانش پذیر دوره آموزش مهارت های کوچینگ در باره مدرسه توسعه فردی و کسب وکار علی مسچی (حامین)