آریا خودرو سیمای سبز

948

ازتاریخ(١٣٩٥/٨/٢٥)كارشان را شروع كرده اند.خودروهای برقی مسیر میدان توحید تا حرم رضوی را می گویم.رایگان میهمانان حضرت را جابجا می كنند تا هم آسمان آبی تر بشود و هم از ترافیك خبری نباشد.