سخنان معاونت دانشجویی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) با دانشجویان ورودی جدید

34
سخنان دکتر طاهری معاونت دانشجویی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) با دانشجویان ورودی جدید معرفی معاونت دانشجویی
pixel